Pravidla vánoční soutěže

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v soutěžích společnosti Instinct Company s.r.o. (dále jen „Soutěž“) a vymezení pravidel pro fyzické osoby starší osmnácti (18) let které se konkrétní soutěže zúčastní (dále jen “Účastník”)

2. SOUTĚŽE

2.1. Soutěží se v tomto článku Všeobecných podmínek rozumí jednotlivá marketingová kampaň Pořadatele vyhlašovaná na při telefonické komunikaci prostřednictvím call centra pořadatele. Jejím základem je stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany Pořadatele, konkrétní aktivita ze strany Účastníka, se kterou je v určitých předem stanovených případech spojená výhra tohoto Účastníka v dané soutěži (dále jen „Soutěž“). Se soutěží je Účastník seznámen při komunikaci s pracovníkem call centra Pořadatele.

2.2. Vstupem do Soutěže, tj. provedením požadované akce, se všichni Účastníci zavazují dodržovat její pravidla a zároveň potvrzují, že tyto pravidla splňují.

2.3. Soutěže se může zúčastnit každý Účastník pouze pod jedním telefonním číslem. Tento Účastník musí být zákazníkem Poskytovatele a splnit podmínky Soutěže, které jsou mu komunikovány pracovníkem call centra Pořadatele. V tomto případě se jedná o vytvoření a zároveň převzetí objednávky parfémů Účastníkem v období zveřejněném v těchto pravidlech.

 

3. VÝHRY V SOUTĚŽI

3.1. Výherce je volen losem

3.2. Informace o výhře a jejich počtu jsou uvedeny v textu vyhlášení Soutěže.

3.3. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná.

3.4. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději (2) dva týdny po ukončení Soutěže.

3.5. Každý výherce bude o výhře vyrozuměn telefonicky nebo pomocí sms zprávy či prostřednictvím e-mailu.

3.6. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, bude po dobu 30 dnů uložena u Pořadatele a poté výhra propadá.

 

4. JAK SE ZÚČASTNIT

4.1. Účastník vytvoří prostřednictvím Pořadatele objednávku Parfémů značky Instinct v období 1.10.2021 – 17.12.2021. Tuto objednávku následně do 31.12.2021 převezme od kurýra ČP nebo jiné společnosti a uhradí požadovanou částku v Kč nebo Eurech. 

5. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH POŘADATELE

5.1. Každá fyzická osoba, spotřebitel, starší osmnácti (18) let, která splní podmínky konkrétních pravidlech soutěže a těchto Všeobecných podmínkách se může účastnit soutěže, zejména pokud:

  1. je plně svéprávná;
  2. sděluje Pořadateli vždy pravdivé údaje v rozsahu dle pravidel konkrétní soutěže a Všeobecných podmínek;
  3. není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, jakož i k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých, či je jakýmkoliv způsobem zapojen nebo se účastní organizování soutěží Pořadatele;
  4. bez výhrad souhlasí s těmito podmínkami a se všemi pravidly a podmínkami konkrétní soutěže.

5.2. Ze soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti Účastníci, kteří:

  1. nesplní tyto Všeobecné podmínky a pravidla konkrétní soutěže;
  2. budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží;
  3. uvedou v soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

 

6. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

6.1. Jména výherců budou uveřejněna na webových stránkách Pořadatele. 

 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správcem osobních údajů je: Instinct Company s.r.o., IČO 083 50 353, se sídlem Tržiště 372/1, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 317432/MSPH. 

7.3. Rozsah zpracování osobních údajů:

  1. Zpracovávají se především tyto osobní údaje: jméno a příjmení a případné další údaje Výherce sloužící k identifikaci, a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Subjektu údajů.

 

V Praze dne 20. 9. 2021